163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2-氟-6-甲氧基吡啶 2-Fluoro-6-methoxypyridine 116241-61-3 查看详细
2-氟-3-氯-5-三氟甲基吡啶 2-Fluoro-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 72537-17-8 查看详细
2-氟-3-氯-5-溴吡啶 2-Fluoro-3-chloro-5-bromopyridine 38185-56-7 查看详细
2-氟-3-甲基-5-溴吡啶 2-Fluoro-3-methyl-5-bromopyridine 29312-98-9 查看详细
2-氟-3-甲基-5-氯吡啶 2-Fluoro-3-methyl-5-chloropyridine 375368-84-6 查看详细
2-氟异烟酸 2-Fluoroisonicotinic acid 402-65-3 查看详细
6-氟烟酸 6-Fluoronicotinic acid 403-45-2 查看详细
2,3-二氟-5-溴吡啶 2,3-Difluoro-5-bromopyeidine 89402-44-8 查看详细
3,5-二氟吡啶-4-甲酸 3,5-Difluoro-4-carboxylic acid 903522-29-2 查看详细
3,5-二氟-4-氰基吡啶 3,5-Difluoro-4-pyridinecarbonitrile 查看详细
2-氟-3-溴-4-甲基吡啶 2-Fluoro-3-bromo-4-methylpyridine 884495-46-9 查看详细
2-氯-4-氟吡啶 2-Chloro-4-fluoropyridine 34941-91-8 查看详细
2-氯-4-溴吡啶 2-Chloro-4-bromopyridine 73583-37-6 查看详细
2-氯-3-溴吡啶 2-Chloro-3-bromopyridine 52200-48-3 查看详细
2-氯-5-氨基吡啶 2-Chloro-5-aminopyridine 5350-93-6 查看详细
2-氯-5-碘吡啶 2-Chloro-5-iodopyridine 69045-79-0 查看详细
2-氯-4-碘吡啶 2-Chloro-4-iodopyridine 153034-86-7 查看详细
2-氯-3-碘吡啶 2-Chloro-3-iodopyridine 79607-36-0 查看详细
2-氯-4-甲基-5-溴吡啶 2-Chloro-4-methyl-5-bromopyridine 778611-64-6 查看详细
2-氯-5-溴异烟酸 2-Chloro-5-bromoisonicotinic acid 886365-31-7 查看详细
166条记录 第2页 12345 9
 跳转至
XML 地图