163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2,4-二氯-3-氨基吡啶 2,4-Dichloro-3-aminopyridine 173772-63-9 查看详细
2,4-二氯吡啶 2,4-Dichloropyridine 26452-80-2 查看详细
2,6-二氯-3-碘吡啶 2,6-Dichloro-3-iodopyridine 148493-37-2 查看详细
5-氯烟酸 5-Chloronicotinic acid 22620-27-5 查看详细
2-氯-3-氨基-6-甲氧基吡啶 2-chloro-3-amino-6-methoxypyridine 34392-85-3 查看详细
2,6-二氯-3-氟吡啶 2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 52208-50-1 查看详细
2-氯-3-溴-4-甲基吡啶 2-Chloro-3-bromo-4-methylpyridine 55404-31-4 查看详细
2-溴-3-氯吡啶 2-Bromo-3-chloropyridine 96424-68-9 查看详细
2-溴-4-氯吡啶 2-Bromo-4-chloropyridine 22918-01-0 查看详细
2-溴-5-氯吡啶 2-Bromo-5-chloropyridine 40473-01-6 查看详细
2,5-二溴-3-甲基吡啶 2,5-Dibromo-3-methylpyridine 3430-18-0 查看详细
2,5-二溴-4-甲基吡啶 2,5-Dibromo-4-methylpyridine 3430-26-0 查看详细
2,5-二溴-6-甲基吡啶 2,5-Dibromo-6-methylpyridine 39919-65-8 查看详细
2-溴-3-氟吡啶 2-Bromo-3-fluoropyridine 40273-45-8 查看详细
2-溴-3-甲基吡啶 2-Bromo-3-methylpyridine 3430-17-9 查看详细
2-溴-4-甲基吡啶 2-Bromo-4-methylpyridine 3510-66-5 查看详细
2-溴-5-甲基吡啶 2-Bromo-5-methylpyridine 4926-28-7 查看详细
2-溴-6-甲基吡啶 2-Bromo-6-methylpyridine 5315-25-3 查看详细
2-溴-3-氟-5-氯吡啶 2-Bromo-3-fluoro-5-chloropyridine 514797-97-8 查看详细
2-溴-6-三氟甲基吡啶 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 189278-27-1 查看详细
166条记录 第4页 首页 23456 9
 跳转至
XML 地图