163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2-溴-5-三氟甲基吡啶 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 50488-42-1 查看详细
2-溴-3-三氟甲基吡啶 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 175205-82-0 查看详细
2-溴-5-氰基吡啶 2-Bromo-5-cyanopyridine 139585-70-9 查看详细
2-溴-4-甲基-5-硝基吡啶 2-Bromo-4-methyl-5-nitropyridine 23056-47-5 查看详细
2-溴-4-甲基-5-氨基吡啶 2-Bromo-4-methyl-5-aminopyridine 156118-16-0 查看详细
2-溴-3-羟基吡啶 2-Bromo-3-hydroxypyridine 6602-32-0 查看详细
2-溴-4-氰基吡啶 2-Bromo-4-cyanopyridine 10386-27-3 查看详细
2-溴-3,5-二氯吡啶 2-Bromo-3,5-dichloropyridine 14482-51-0 查看详细
2,3-二溴-5-氟吡啶 2,3-Dibromo-5-fluoropyridine 878207-82-0 查看详细
2,3-二溴-5-三氟甲基吡啶 2,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 79623-38-4 查看详细
2,3-二溴-4-甲基吡啶 2,3-Dibromo-4-methylpyridine 871483-22-6 查看详细
2,3-二溴-5-氯吡啶 2,3-Dibromo-5-chloropyridine 137628-17-2 查看详细
2,3-二溴-5-甲基吡啶 2,3-Dibromo-5-methylpyridine 29232-39-1 查看详细
2,5-二溴-3-氟吡啶 2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 156772-60-0 查看详细
6-溴烟酸 6-Bromonicotinic acid 6311-35-9 查看详细
2-溴-3,5-二氟吡啶 2-Bromo-3,5-Difluoropyridine 660425-16-1 查看详细
2-甲酸-6-三氟甲基吡啶 6-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid 131747-42-7 查看详细
2-甲酸-3,5-二氟吡啶 3,5-Difluoro-2-pyridinecarboxylic acid 745784-04-7 查看详细
2-甲酸-5-三氟甲基吡啶 5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid 80194-69-0 查看详细
2-甲酸甲酯-5-三氟甲基吡啶 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylicacidmethyl 124236-37-9 查看详细
166条记录 第5页 首页 34567 9
 跳转至
XML 地图