163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
3-溴-4-氯-5-硝基吡啶 3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine 31872-63-6 查看详细
3-溴-5-三氟甲基吡啶 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 436799-33-6 查看详细
3-氯-5-三氟甲基吡啶 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 85148-26-1 查看详细
3,4-二氟苯甲酸 3,4-Difluorobenzoic acid 456-86-7 查看详细
2,4-二氟苯甲酸 2,4-Difluorobenzoic acid 1583-58-0 查看详细
2-氟-5-溴苯胺 2-Fluoro-5-bromoaniline 2924-09-6 查看详细
166条记录 第9页 首页 56789
 跳转至
XML 地图