163am银河线路(China)官方网站 - 百科百科

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2-氯-3-氟-5-溴吡啶 2-Chloro-3-fluoro-5-bromopyridine 831203-13-5 查看详细
2-氯-3-溴-5-氟吡啶 2-Chloro-3-bromo-5-fluoropyridine 884494-36-4 查看详细
2-氯-3-溴-5-甲基吡啶 2-Chloro-3-bromo-5-methylpyridine 17282-03-0 查看详细
2-氯-4-甲基-5-硝基吡啶 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine 23056-33-9 查看详细
2-氯-4-甲基-5-氨基吡啶 2-Chloro-4-methyl-5-aminopyridine 66909-38-4 查看详细
2-氯-3-甲基-5-溴吡啶 2-Chloro-3-methyl-5-bromopyridine 29241-60-9 查看详细
2-氯-5-溴-6-甲基吡啶 2-Chloro-5-bromo-6-methylpyridine 132606-40-7 查看详细
2-氯-3-甲基-5-氟吡啶 2-Chloro-3-methyl-5-fluoropyridine 38186-84-4 查看详细
2-氯-4-甲基-5-氟吡啶 2-Chloro-4-methyl-5-fluoropyridine 881891-83-4 查看详细
2-氯-3-甲基-5-氨基吡啶 2-Chloro-3-methyl-5-aminopyridine 38186-82-2 查看详细
2-氯-4-甲基吡啶 2-Chloro-4-methylpyridine 3678-62-4 查看详细
2-氯-5-溴异烟酸甲酯 Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate 886365-28-2 查看详细
2-氯-3-三氟甲基-5-硝基吡啶 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-5-nitropyridine 99368-67-9 查看详细
2-氯-3-溴-5-三氟甲基吡啶 2-Chloro-3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 71701-92-3 查看详细
2,3-二氯-5-硝基吡啶 2,3-Dichloro-5-nitropyridine 22350-40-8 查看详细
2,3-二氯-5-氨基吡啶 2,3-Dichloro-5-aminopyridine 98121-41-6 查看详细
2,4-二氯-5-硝基吡啶 2,4-Dichloro-5-nitropyridine 4487-56-3 查看详细
2,4-二氯-5-氨基吡啶 2,4-Dichloro-5-aminopyridine 7321-93-9 查看详细
2,4-二氯-5-碘吡啶 2,4-Dichloro-5-iodopyridine 343781-49-7 查看详细
2,3-二氯-5-溴吡啶 2,3-Dichloro-5-bromopyridine 97966-00-2 查看详细
166条记录 第3页 12345 9
 跳转至
XML 地图